Chủ Nhật, 29 tháng 3, 2020

Hướng dẫn thực hiện khai báo kiểm dịch thực vât theo Cơ chế một cửa quốc gia dành cho Doanh nghiệp

Hướng dẫn thực hiện khai báo kiểm dịch thực vật theo Cơ chế một cửa quốc gia dành cho Doanh nghiệp


Kể từ ngày 01/4/2020, thủ tục cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc thực vật nhập khẩu triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia 2020.