Thứ Tư, 11 tháng 12, 2019

CÁC LOẠI TÍN DỤNG THƯ - L/C VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

CÁC LOẠI TÍN DỤNG THƯ - L/C VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁNCÁC LOẠI TÍN DỤNG THƯ - L/C VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN


1. Định nghĩa phương thức thanh toán L/C

Phương thức tín dụng chứng từ (Letter of Credit) là một sự cam kết, trong đó, theo yêu cầu của khách hàng (người yêu cầu mở thư tín dụng) một ngân hàng (ngân hàng phát hành thư tín dụng) sẽ phát hành một bức thư, gọi là L/C (Letter of Credit), theo đó ngân hàng phát hành cam kết trả tiền hoặc chấp nhận hối phiếu cho một bên thứ ba (người thụ hưởng L/C) khi người này xuất trình cho ngân hàng phát hành một bộ chứng từ thanh toán phù hợp với những điều kiện và điều khoản quy định của L/C