Thứ Tư, 1 tháng 1, 2020

HIỆP ĐỊNH CPTPP VÀ CÁC CAM KẾT CỦA VIỆT NAM TRONG HIỆP ĐỊNH

HIỆP ĐỊNH CPTPP VÀ CÁC CAM KẾT CỦA VIỆT NAM TRONG HIỆP ĐỊNH


Hiệp định CPTPP là gì?

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương gọi tắt là Hiệp định CPTPP, là một hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới, gồm 11 nước thành viên là: Ốt-xtrây-li-a, Bru-nây, Ca-na-đa, Chi-lê, Nhật Bản, Ma-lai-xi-a, Mê-hi-cô, Niu Di-lân, Pê-ru, Xinh-ga-po và Việt Nam.
Hiệp định CPTPP là gì