Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2019

DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA NHÓM 2 THUỘC QUẢN LÝ BỘ CÔNG THƯƠNG

DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA NHÓM 2 THUỘC QUẢN LÝ BỘ CÔNG THƯƠNG


Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương (sau đây gọi tắt là Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2).

Chi tiết Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.
DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA NHÓM 2 THUỘC QUẢN LÝ BỘ CÔNG THƯƠNG

Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2019

DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG AN

DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG AN (TT08/2019/TT-BCA)


    Đến ngày 10/02/2019 thì thông tư 08/2019/TT-BCA chính thức có hiệu lực và thay thế cho thông tư 14/2012/TT-BCA ngày 20/03/2012. Theo Thông tư mới này thì các mặt hàng có khả năng gây mấy an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của BCA sẽ không còn phải kiểm tra trước thông quan nữa.
Theo đó thì các mặt hàng bình chữa cháy, mặt nạ phòng độc không còn phải kiểm tra chất lượng trước thông quan nữa hehehe...

Thứ Năm, 27 tháng 12, 2018

DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ THUỘC LĨNH VỰC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY

BỘ CÔNG AN
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
Số: 4513/QĐ-BCA-V03
Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2018

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN
Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp tại Công văn số 2120/V03-P7 ngày 14 tháng 8 năm 2018,