Thứ Ba, 10 tháng 3, 2020

Danh mục hàng hóa cấm xuất nhập khẩu vào VN

Danh mục hàng hóa cấm xuất nhập khẩu vào VN


Ban hành kèm theo Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ các phụ lục về chính sách quan lý các hoạt động mua bán hàng hóa được thực hiện dưới các hình thức xuất khẩu, nhập khẩu; tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập; chuyển khẩu; quá cảnh và các hoạt động khác có liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế.

Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2019

CÔNG VĂN 358/TY-KD NGÀY 08/03/2019

VỀ VIỆC: Kiểm dịch, kiểm tra ATTP đối với các lô hàng sản phẩm động vật, thủy sản nhập khẩu làm thực phẩm.


     Theo công văn thì: Cục Thú Y đề nghị với Tổng cục Hải quan chỉ đạo các cơ quan Hải quan cữa khẩu làm thủ tục thông quan hàng hóa cho các lô hàng đã được cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch nhập khẩu quy định tại thông tư 35 - 36/2018/TT-BNNPTNT.
     Còn về kiểm tra ATTP theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP, theo Điều 4 thì sản phẩm động vật trên cạn, thủy sản đông lạnh chưa qua chế biến, chưa đóng gói sẵn nhập khẩu không thuộc đối tượng công bố sản phẩm.